Direcţia cultură a Consiliuluia municipal Chişinău (în continuare – Direcţia) este structură a administraţiei publice locale care asigură realizarea politicilor în domeniul culturii, conservarea, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural naţional.


Direcţia este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, str. București, 68, dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

Misiunea Direcţiei este de a promova şi valorifica patrimoniul cultural naţional, de a contribui substanțial la educarea și dezvoltarea potențialului artistic al tinerei generații.
 
Funcţiile de bază ale Direcţiei sunt:

a) revitalizarea, păstrarea şi promovarea tezaurului culturii naţionale;
b) susţinerea și dezvoltarea activităţii de creaţie, a învăţământului artistic și a sistemului infodocumentar;
c) familiarizarea populaţiei  cu patrimoniul și valorile artistice naționale;
d) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a bugetului;
e) coordonarea și monitorizarea activității subdiviziunilor.

 • Șeful direcției este persoană cu funcție publică, numită și eliberată din funcție de către primarul general în condițiile Legii nr. 136 din 17 iunie 2016  „Privind statutul municipiului Chișinău” și Legii nr. 158-XVI  din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.

 

În activitatea sa, Direcţia cultură se călăuzeşte de:
 1. Constitutia Republicii Moldova, 29.07.1994;
 2. Legea nr. 123-XV din 28.12.2006 „Privind administratia publica locala";
 3. Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind Finanțele publice locale";
 4. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiționare";
 5. Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 „Cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice";
 6. Hotărârea Guvernului RM nr. 1242 din 15.10.2003 „Regulamentul teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice"
 7. Hotărârea Guvernului nr. 643 din 09.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activității teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice beneficiare de subvenții de la buget"
 8. Legea muzeelor nr. 1596-XV din 27.12.2002
 9. Legea nr. 1530 din 22.06.1993 „ Privind ocrotirea monumentelor"
 10. Legea nr. 135-XV din 20.03.2003 „Privind meșteșugurile artistice populare"
 11. Legea nr. 286 din 16.11.1994 „Cu privire la biblioteci"
 12. Legea culturii nr. 413-XIV din 27.05.1999;
 13. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
 14. Legea nr. 625-XII din 02.07.1991 „Cu privire la protecția muncii"
 15. Legea nr. 1113-XV din 06.06.2002 „Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural";
 16. Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informatie"
 17. Legea nr. 355- XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"
 18. Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza rețelei tarifare unice"
 19. Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31.03.1995 „Pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile organizațiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova";
 20. Legea nr. 793-XIV din 10.02.2000 „Contenciosul administrativ";
 21. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 22. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 23. Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale.
 24. Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional pentru monumente de for public.