Direcția de cultură a mun. Chișinău


 
Direcţia cultură a Consiliului municipal Chişinău(în continuare – Direcţia) este structură a administraţiei publice locale care asigură realizarea politicilor în domeniul culturii, conservarea, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural naţional.
 
Direcţia este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, str. București, 68, dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.
 
Organigrama  Direcţiei Cultură:
Şef al Direcţiei
Şef adjunct al Direcţiei
Contabilitatea centralizată
Serviciul resurse umane şi asistenţă juridică
Serviciul petiţii şi audienţă
Cancelaria

 

Misiunea, funcţiile, atribuțiile principale şi drepturile generaleale Direcţiei și subdiviziunile acesteia

Misiunea Direcţiei este de a promova şi valorifica patrimoniul cultural naţional, de a contribui substanțial la educarea și dezvoltarea potențialului artistic al tinerei generații.

Funcţiile de bază ale Direcţiei sunt:

a) revitalizarea, păstrarea şi promovarea tezaurului culturii naţionale;
b) susţinerea și dezvoltarea activităţii de creaţie, a învăţământului artistic și a sistemului infodocumentar;
c) familiarizarea populaţiei  cu patrimoniul și valorile artistice naționale;
d) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a bugetului;
e) coordonarea și monitorizarea activității subdiviziunilor.

Șeful direcției este persoană cu funcție publică, numită și eliberată din funcție de către primarul general în condițiile Legii nr. 136 din 17 iunie 2016  „Privind statutul municipiului Chișinău” și Legii nr. 158-XVI  din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

 

Activitatea economico-financiară și patrimoniul Direcției

Finanțarea activității Direcției se efectuează din contul bugetului municipal și de stat. Veniturile Direcției sunt acumulate din taxele stabilite pentru serviciile prestate contra plată, locațiune, plata serviciilor comunale, precum și din donații sau sponsorizări.
 

Dispoziții finale

Reorganizarea sau lichidarea Direcției se efectuează, la propunerea primarului general al municipiului Chișinău, prin decizia Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prezentul Regulament se modifică şi se completează prin decizia Consiliului municipal Chişinău, în modul stabilit.