Anexa nr. 1
la decizia Consiliului municipal Chişinău                          

REGULAMENTUL 
de  organizare și funcționare a Direcției cultură

Capitolul I 

Dispoziţii  generale

1. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei cultură a  Consiliului municipal Chişinău (în continuare Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile generale, drepturile, precum și organizarea activităţii acesteia.

2. Direcţia cultură a Consiliului municipal Chişinău  (în continuare – Direcţia) este structură a administraţiei publice locale care asigură realizarea politicilor în domeniul culturii, conservarea, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural naţional.

3. Direcţia este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chișinău, str. București, 68, dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

4. În activitatea sa, direcţia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile  şi hotărârile Parlamentului, hotărârile Guvernului, ordinele Ministrului educației, culturii și cercetării, deciziile Consiliului municipal Chişinău, dispoziţiile Primarului general al municipiului Chișinău, alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.


Capitolul II

Misiunea, funcţiile, atribuțiile principale şi drepturile generale
ale Direcţiei și subdiviziunile acesteia

5. Misiunea Direcţiei este de a promova şi valorifica patrimoniul cultural naţional, de a contribui substanțial la educarea și dezvoltarea potențialului artistic al tinerei generații. 

6. Funcţiile de bază ale Direcţiei sunt:

a) revitalizarea, păstrarea şi promovarea tezaurului culturii naţionale;
b) susţinerea și dezvoltarea activităţii de creaţie, a învăţământului artistic și a sistemului infodocumentar;
c) familiarizarea populaţiei  cu patrimoniul și valorile artistice naționale;
d) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a bugetului;
e) coordonarea și monitorizarea activității subdiviziunilor.

7. Atribuţiile generale ale Direcției:

a) elaborează şi asigură realizarea planului de acţiuni şi a programului de manifestări cultural-artistice;

b) organizează şi desfăşoară  acțiuni și manifestări cultural-artistice, proiecte culturale, concursuri, festivaluri, expoziții, alte evenimente de profil cu valoare educativă implicită;

c) susține formațiile artistice, tinerele talente, oamenii de creație care valorifică și promovează patrimoniul cultural și tradițiile populare naționale, în țară și  străinătate;

d) planifică bugetul anual al Direcţiei şi exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare;

e) aprobă și asigură implementarea planurilor de activitate ale instituţiilor din subordine;
f) administrează, coordonează şi monitorizează activitatea subdiviziunilor;

g) asigură perfecţionarea profesională, atestarea, evaluarea performanţelor profesionale, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, remunerarea,  motivarea angajaților; 

h) creează condiții corespunzătoare pentru realizarea procesului creativ şi informaţional;

i) prezintă spre examinare  Primarului general şi Consiliului municipal  proiecte de dispoziţii şi decizii în domeniile care îi sunt încredințate;

j) prezintă Primarului general şi Consiliului municipal rapoarte privind  activitatea Direcției și a subdiviziunilor;

k)  avizează proiecte în domeniul culturii și protejării patrimoniului cultural;

l) asigură păstrarea, integritatea și securitatea informației și a arhivei;

m) exercită alte atribuţii specifice.

8. Direcţia este învestită cu următoarele drepturi:

a) să administreze patrimoniul aflat în gestiune;

b) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii publice, surse necesare ce ţin de realizarea atribuţiilor sale;

c) să efectueze controlul activității subdiviziunilor;

d) să avizeze proiecte de decizii ale Consiliului municipal;

e) să organizeze şi să participe la diverse acțiuni în domeniul de activitate;

f) poate crea condiţii adecvate pentru activitățile oamenilor de creație;

g) să participe la soluţionarea judiciară a litigiilor apărute;

h) să înainteze propuneri privind fondarea, reorganizarea sau dizolvarea unor subdiviziuni din subordinea sa;

i) să primească asistenta tehnică şi financiară de la organizaţiile internaţionale, donatori interni şi externi și să o folosească în scopul realizării sarcinilor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

j) poate crea comisii şi/sau grupuri de lucru care sunt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice, în care pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.

k) să exercite orice alte drepturi care reglementează relațiile în domeniile de activitate, stabilite în cadrul normativ al Republicii Moldova.


Capitolul III 

Organizarea activităţii Direcţiei

9. Șeful direcției este persoană cu funcție publică, numită și eliberată din funcție de către primarul general în condițiile Legii nr. 136 din 17 iunie 2016  „Privind statutul municipiului Chișinău” și Legii nr. 158-XVI  din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

10. Șeful direcției este asistat de către șeful adjunct și de un aparat de lucru. Personalul direcției este compus din funcționari publici supuși reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” și personal contractual supus reglementărilor legislației muncii;

11. Sarcinile șefului direcției

a) organizează şi conduce activitatea entității, determină obiectivele și direcțiile principale de activitate și decide asupra căilor de realizare ale acestora; 

b) poartă răspundere pentru realizarea  sarcinilor încredinţate, utilizarea raţională şi integritatea mijloacelor financiare şi a valorilor materiale; 

c) reprezintă Direcţia şi Primăria municipiului (prin împuternicire) în relațiile cu autorități publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;

d)  stabilește obiective și indicatori de performanță pentru activitatea entității și asigură controlul realizării acestora;

e)  organizează sistemul de  control intern managerial și contribuie la dezvoltarea acestuia;

f)   efectuează autoevaluarea  sistemului de control intern managerial, apreciază gradul de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborează Raportul anual privind controlul intern managerial și emite Declarația  de răspundere managerială;

g)   identifică, evaluează, înregistrează și monitorizează sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor, realizarea performanțelor planificate și elaborează măsuri de diminuare a probabilității riscurilor și/sau a impactului acestora;

h) emite ordine cu caracter normativ în limitele competenței sale, asigurând controlul executării acestora;

i) numește în funcții, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale angajaților direcţiei şi conducătorilor subdiviziunilor;

j) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a direcției, precum și a subdiviziunilor;

k) propune primarului general, spre înaintare Consiliului municipal pentru aprobare regulamentul, organigrama, efectivul – limită de personal, schema de salarizare;

l) delimitează sarcinile și atribuțiile angajaților şi ale directorilor subdiviziunilor, aprobă fișele de post ale acestora;

m) poate delega exercitarea unor atribuții ale sale, subalternilor;

n) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor;

o) conferă grade de calificare funcționarilor publici, acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare salariaților și conducătorilor subdiviziunilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

p) aprobă programele şi planurile de activitate ale direcției și ale instituțiilor din subordine, precum și rapoartele privind realizarea acestora;

q) organizează audiențe;

r) încheie contracte de achiziționare a bunurilor, lucrărilor, serviciilor,  precum şi contracte şi/sau acorduri de colaborare;

s) supraveghează corectitudinea modului de gestionare, utilizare şi păstrare legală a mijloacelor financiare şi materiale;

t) prezintă Consiliului municipal spre examinare și aprobare proiecte de decizii ce țin de domeniul de activitate;

u) exercită și alte sarcini încredințate/delegate de către primarul general sau Consiliul municipal. 


12. Ținerea lucrărilor de secretariat
a) În cadrul direcției lucrările de secretariat se efectuează în conformitate cu instrucțiunile cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 115 din 28 februarie 1996;

b) Semnăturile pe actele oficiale și bancare ale Direcției sunt aplicate de şef și persoane cu funcții de răspundere împuternicite cu acest drept prin ordinul șefului;
c) Semnăturile se aplică în formă olografă și/sau electronică;


Capitolul IV

Activitatea economico-financiară și patrimoniul Direcției

14. Finanțarea activității Direcției se efectuează din contul bugetului municipal și de stat. Veniturile Direcției sunt acumulate din taxele stabilite pentru serviciile prestate contra plată, locațiune, plata serviciilor comunale, precum și din donații sau sponsorizări.

15. Direcția exercită controlul asupra executării bugetului aprobat, păstrării bunurilor materiale și patrimoniale aflate în gestiune, purtând responsabilitate asupra utilizării corecte a acestora.


Capitolul V

Dispoziții finale

16. Reorganizarea sau lichidarea Direcției se efectuează, la propunerea primarului general al municipiului Chișinău, prin decizia Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

17. Prezentul Regulament se modifică şi se completează prin decizia Consiliului municipal Chişinău, în modul stabilit.
                                        


  SECRETAR INTERIMAR  AL CONSILIULUI
                                 
                                                Adrian TALMACI